Glory Assurance International Limited

Sản phẩm & Dịch vụ

Sản phẩm & Dịch vụ – Bảo hiểm

Là một người chơi có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, chúng tôi biết mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng và bất ngờ. Chúng tôi hiểu những khó khăn mà khách hàng của mình gặp phải và chúng tôi ở đây để tạo ra những bảo hiểm cần thiết để giúp khách hàng vượt qua chúng.

Nhóm bảo lãnh, yêu cầu bồi thường và vận hành của chúng tôi bao gồm các chuyên gia có nền tảng về công nghệ, trò chơi, mã hóa, phát triển trò chơi và ngành công nghiệp chuỗi khối. Việc có một đội ngũ có chuyên môn đa dạng cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo hiểm không ai sánh kịp trong ngành trò chơi. Chuyên môn và khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh mà các cá nhân và doanh nghiệp yêu cầu để họ có thể nhận được sự bảo vệ cần thiết cho các nhu cầu cụ thể của mình.

Bảo hiểm cho các tổ chức và doanh nghiệp

Bảo hiểm cho cá nhân

Kết nối với chúng tôi

Scroll to Top

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web này cha thông tin v Glory Assurance International Limited và có th tham kho các dch v và sn phm do công ty cung cp.

Thông tin được cung cp trên trang web này không nhm mc đích phân phi hoc s dng bi bt k cá nhân hoc t chc nào bt k khu vc pháp lý hoc quc gia nào nơi vic s dng các sn phm và dch v ca Glory Assurance International Limited có th phi tuân theo các lnh cm và hn chế v mt pháp lý hoc quy định.

Bn có trách nhim tuân th tt c các lut và quy định hin hành ca khu vc pháp lý có liên quan ca bn trước khi tiếp tc truy cp thông tin trong tài liu này. Bng cách tiếp tc, bn tuyên b rng bn đã hiu và chp nhn các hn chế được nêu trong phn này.

Thông tin trong trang này không cu thành li đề ngh hay chào mi ca Glory Assurance International Limited hoc bt k chi nhánh nào ca nó để mua, bán hoc cung cp bt k sn phm, dch v hoc li khuyên nào có liên quan.

Tt c thông tin trên trang này được cung cp “nguyên trng” và có th thay đổi mà không cn thông báo trước.

Trong mi trường hp, Glory Assurance International Limited s không chu trách nhim pháp lý hoc có bt k trách nhim nào đối vi bt k loi thit hi nào, dù trc tiếp, gián tiếp, đặc bit, do hu qu hay ngu nhiên, phát sinh t vic truy cp hoc s dng hoc không th truy cp hoc s dng trang web này hoc bt k dch v nào. các trang web hoc các trang được liên kết đến trang web này.

Tt c thông tin trên trang web này đều được bo v bn quyn và không phn nào ca thông tin đó có th được sao chép, truyn ti, ph biến, bán, phân phi, xut bn, phát sóng, lưu hành, lưu tr để s dng tiếp theo hoc khai thác thương mi dưới bt k hình thc nào mà không có s đồng ý trước bng văn bn ca Glory Assurance International Limited.

Vic s dng trang web này phi tuân theo lut pháp ca Cng hòa Seychelles.