Glory Assurance International Limited

Author name: ramiz

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trang web này cha thông tin v Glory Assurance International Limited và có th tham kho các dch v và sn phm do công ty cung cp.

Thông tin được cung cp trên trang web này không nhm mc đích phân phi hoc s dng bi bt k cá nhân hoc t chc nào bt k khu vc pháp lý hoc quc gia nào nơi vic s dng các sn phm và dch v ca Glory Assurance International Limited có th phi tuân theo các lnh cm và hn chế v mt pháp lý hoc quy định.

Bn có trách nhim tuân th tt c các lut và quy định hin hành ca khu vc pháp lý có liên quan ca bn trước khi tiếp tc truy cp thông tin trong tài liu này. Bng cách tiếp tc, bn tuyên b rng bn đã hiu và chp nhn các hn chế được nêu trong phn này.

Thông tin trong trang này không cu thành li đề ngh hay chào mi ca Glory Assurance International Limited hoc bt k chi nhánh nào ca nó để mua, bán hoc cung cp bt k sn phm, dch v hoc li khuyên nào có liên quan.

Tt c thông tin trên trang này được cung cp “nguyên trng” và có th thay đổi mà không cn thông báo trước.

Trong mi trường hp, Glory Assurance International Limited s không chu trách nhim pháp lý hoc có bt k trách nhim nào đối vi bt k loi thit hi nào, dù trc tiếp, gián tiếp, đặc bit, do hu qu hay ngu nhiên, phát sinh t vic truy cp hoc s dng hoc không th truy cp hoc s dng trang web này hoc bt k dch v nào. các trang web hoc các trang được liên kết đến trang web này.

Tt c thông tin trên trang web này đều được bo v bn quyn và không phn nào ca thông tin đó có th được sao chép, truyn ti, ph biến, bán, phân phi, xut bn, phát sóng, lưu hành, lưu tr để s dng tiếp theo hoc khai thác thương mi dưới bt k hình thc nào mà không có s đồng ý trước bng văn bn ca Glory Assurance International Limited.

Vic s dng trang web này phi tuân theo lut pháp ca Cng hòa Seychelles.