Glory Assurance International Limited

Author name: ramiz

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top

ข้อสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ Glory Assurance International Limited และอาจอ้างอิงถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยบริษัท

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแจกจ่ายให้กับหรือใช้โดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใดๆ ที่การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Glory Assurance International Limited อาจอยู่ภายใต้ข้อห้ามและข้อจำกัดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนจาก Glory Assurance International Limited หรือบริษัทในเครือใดๆ ให้ซื้อ ขาย หรือจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตามสภาพและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่ว่าในกรณีใด Glory Assurance International Limited จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือโดยบังเอิญ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้หรือใดๆ ไซต์หรือหน้าที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และห้ามคัดลอก ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย เผยแพร่ เผยแพร่ ออกอากาศ หมุนเวียน จัดเก็บเพื่อใช้ในภายหลังหรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Glory Assurance International Limited

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐเซเชลส์